Các sự kiện âm nhạc, sự kiện gặp gỡ doanh nhân, trong các buổi tổ chức như vậy hầu như rất lớn. Theo đó, không thể tránh khỏi những vấn đề tiêu cực như móc túi, trộm cắp tài sản và đôi khi có những người có hành động quá khích. Bảo vệ tại Đà Nẵng Thắng Lợi hiểu rằng, như vậy sẽ làm chất lượng của sự kiện và tâm lý của mọi người tham dự giảm xuống. Vì vậy Thắng lợi mở một loại hình dịch vụ bảo vệ có đội ngũ chuyên nghiệp, được huấn luyện đào tại chuẩn quốc tế.