Author: sufi miya sahib

Aik kale rang ki bili talash kare. Bili aise ho ke aik baal is ka Safeed na ho. Talk ap ko bili process gai to foraan us ki moocho ke... Read More